Southern English Contest

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

Image

ด.ญ.ศศิรดา   มหัทธโนบล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ญ.นันทภัค เอมม่า แทรน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแหลมทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

Image

ด.ญ.สิริกัญญา   จงประเสริฐกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ปรวีร์   สายสระสรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

นายอเล็คซันเดอร์ ทิโมทิ   อาล์มมัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ธีรัช   ธาตวากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.อนาวินทร์ ว่องประเสริฐกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

Image

ด.ญ.แววปราชญ์   ตันติภูริพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ธนนน   วราเวชช์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ศิลป์   เทียมจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

นายเอเจ กรอสเวนเนอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ญ.พิมพ์พรรณ   ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ภัทรพล บ้านเพิง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

Image

ด.ญ.นาดา   รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

ด.ช.ปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร

นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเเสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3

Image

นางสาวฉันท์ชนก นาโคศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3