Southern English Contest

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

Untitled Document
Image

ด.ญ.ศศิรดา   มหัทธโนบล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.สิริกัญญา   จงประเสริฐกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ปรวีร์   สายสระสรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายอเล็คซันเดอร์ ทิโมทิ   อาล์มมัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ธีรัช   ธาตวากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.แววปราชญ์   ตันติภูริพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ธนนน   วราเวชช์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ศิลป์   เทียมจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายเอเจ กรอสเวนเนอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.พิมพ์พรรณ   ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.นาดา   รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร

นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเเสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นางสาวฉันท์ชนก นาโคศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ไทเลอร์ ลีห์   เลกจ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ภูฟ้า   สมชนะกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายปลาบปลื้ม วิลล์ สุรเนาวรัตน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายอัคค์ณัฐ คงประสิทธิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

นายธีร์กรดล คู่อรุณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.แคลร์ อนัญญา   เอี่ยนเล่ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.พุทธรักษา   พงศ์สิริฤทธิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาละพัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.พันธวัสส์    จิระเกียรติกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.ชนาสิน    สาลี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ช.เศรษฐวัชร   อินกะโผะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3
Image

ด.ญ.การะบุหนิง   วัฒนประสิทธิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3