Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

นางสาวฉันท์ชนก นาโคศิริ

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3