Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ด.ช.ปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • โรงเรียนเเสงทองวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเเสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3