ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • โรงเรียนโรงเรียนเวดวันวิทยา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวดวันวิทยา เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564