Untitled Document

ลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ด.ช.ปัญญ์   แซ่จาง

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • โรงเรียนแสงทองวิทยา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6