Untitled Document

ลำดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

นายอัศม์เดช   ลิมป์สุทธิพงศ์

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6