Untitled Document

ลำดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

นางสาวภารดี   พัฒนโกวิท

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • โรงเรียนธิดานุเคราะห์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6