Untitled Document

ลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

นายพัชรพล   นวเลิศปัญญา

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6