เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบการการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนรวมอันดับที่ 1-3 และชมเชย และแยกเป็นอันดับที่ 1-3 รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนรวม อันดับที่ 1-.3 และชมเชย และแยกเป็น อันดับที่ 1-3 รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนรวม อันดับที่ 1-3 และชมเชย และแยกเป็น อันดับที่ 1-3 รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรียงลำดับจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ระเบียบการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด