Untitled Document

การประกาศผลคะแนนสอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

    คำชี้แจง
1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre หรือโทร 080-556-5997
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre หรือโทร 080-556-5997

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรแยกตามช่วงชั้น