Untitled Document

สมัครสอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

ข้อมูลผู้สมัคร

เลขประจำตัวประชาชน
- - - - (ระบุเฉพาะตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1-2345-67890-12-3)
โรงเรียนต้นสังกัด
**ต้องไม่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ (International school)**
ที่อยู่โรงเรียน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
สังกัด
Untitled Document สพฐ       เอกชน       เทศบาล       อบต./อบจ.       อื่นๆ      

ข้อมูลสนามสอบ

จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ
สนามสอบ

ข้อมูลการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้า ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น