Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี  รหัส 07

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ช. วรวัชร์   สิทธิรัตนกุล 63070001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
2
ด.ญ. ณฐมน   สรไชยสัมฤทธิ์ 63070002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
3
ด.ญ. วรกมล   สิทธิรัตนกุล 63070003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
623
4
ด.ญ. จณิสตา   ค้าเจริญ 63070004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
5
ด.ช. ภูวเดช   เชิญรัตนรักษ์ 63070005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
6
ด.ช. สิรวิชญ์   เฉลิมมิตร 63070006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
7
ด.ช. ธนภัทร   สุวรรณมณี 63070007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
8
ด.ช. สหวรรษ    สุวรรณมณี 63070008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
9
ด.ช. กฤติน   อภิชนาพงศ์ 63070009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
10
ด.ญ. พรชนิตว์   อินทร์นาค 63070010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
11
ด.ญ. กัญญาณัฐ   จัตุรงค์แสง 63070011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
12
ด.ญ. ปิ่นมุก    มณีโชติ 63070012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
13
ด.ช. พริษฐ์   ตั้งนรกุล 63070013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
14
ด.ญ. นาฏรินทร์   เอกเลิศศิริสิน 63070014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
15
ด.ญ. ชนิกานต์   ศักดา 63070015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
16
ด.ช. ณัฐฐฐ์นนท์   อิทธาภิชัย 63070016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
17
ด.ช. จิตตภัสม์   ชุมจันทร์ 63070017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
18
ด.ญ. แพตรี   เจริญรูป 63070018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
19
ด.ช. กฤติพงศ์   เจริญรูป 63070019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
623
20
ด.ญ. ศรุดา   พัฒนรักษ์ 63070020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
21
ด.ญ. กัญญาณัฐ   พ้นภัย 63070021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
22
ด.ญ. กัญญาภัค   คงเมือง 63070022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
23
ด.ช. ภูมิพัฒน์   รุ่งรัตนชวาลา 63070023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
24
ด.ญ. สิริญาดา   อดิเทพสถิต 63070024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
25
ด.ญ. ณัฏฐณิชา   นวลแก้ว 63070025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
26
ด.ช. สิรภพ   พิมพ์แก้ว 63070026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
624
27
ด.ช. ภาสกร   กำลังเกื้อ 63070027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
624
28
ด.ญ. นวพร   นุ้ยสวี 63070028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
624
29
ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   เบ็ญจอาภรณ์ 63070029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
30
ด.ญ. อัยยาดา   ชวดชุม 63070030 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
31
ด.ช. กรณ์   วิริยะตั้งสกุล 63070031 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
32
ด.ญ. ปริณดา   ศรีพงษ์พันธุ์กุล 63070032 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
624
33
ด.ญ. ดีแอนนา   เบอร์เกอร์สัน 63070033 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
34
ด.ญ. สลิลพิชชา   พัฒนรักษ์ 63070034 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
35
ด.ญ. วริยาณัฎฐ์   วัชราภรณ์ 63070035 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
36
ด.ช. พิสิษฐ์   ลิ้มเวชศิลป์ 63070036 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
37
ด.ญ. กุลจิรา   แซ่ลิ้ม 63070037 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
38
ด.ญ. สิรยากร   หลิมวงศ์ 63070038 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
39
ด.ช. วชิระ   เพ็ชรานันท์ 63070039 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624
40
ด.ญ. ธันย์ชนก   สันติพนาวงศ์ 63070040 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
41
ด.ญ. ภัทรกันย์   ใสสุชล 63070041 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
624
42
ด.ญ. ธมลวรรณ   สุภากุล 63070042 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
43
ด.ญ. พิชญธิดา   ศรีพงษ์พันธุ์กุล 63070043 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
44
ด.ช. คณาธิป   เวชสิทธิ์ 63070044 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
624
45
ด.ญ. ภูสิปราง   จุลานุพันธ์ 63070045 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
625
46
ด.ญ. พรรณณภัทร   หนูจีนจิตร์ 63070046 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
47
ด.ญ. อชิรญา   บุญสา 63070047 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
625
48
ด.ญ. ณัชชา   สัจจาเฉลียว 63070048 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
49
ด.ญ. ณัฎฐกัญญา   ภูมิจิตร 63070049 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
50
ด.ญ. เบญญาพร   มีสวัสดิ์ 63070050 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
51
ด.ช. ปรินทร   เนื่องเกตุ 63070051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
52
ด.ญ. ลภัสรดา   คงสุทธิ์ 63070052 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
53
ด.ญ. ปุณยนุช   ลั่วสกุล 63070053 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
54
ด.ช. วชิรวิชญ์   ตั้งนรกุล 63070054 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
55
ด.ช. กฤชณัท   ศรีเทพ 63070055 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
56
ด.ช. ณัฐดนย์   รัตนพรหม 63070056 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
57
ด.ช. ณัฐวรรธน์   จันทร์ยัง 63070057 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
58
ด.ช. ธนนท์   บุญทรัพย์ 63070058 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
59
ด.ช. กฤติน   มุสิกะ 63070059 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
60
ด.ช. ธีธัช   ตันติพงศ์อาภา 63070060 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
61
ด.ช. ธีรัช   ตันติพงศ์อาภา 63070061 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
625
62
ด.ญ. กิ่งโสม   หวั่งประดิษฐ์ 63070062 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
63
ด.ญ. กนกภรณ์   เพ็ชญไพศิษฎ์ 63070063 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
625
64
ด.ช. จารุกิตติ์   เขียวแดง 63070064 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
65
ด.ช. ณฐภัทร   แก้วกอง 63070065 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 6/2
625
66
ด.ญ. ญาณิศา   ธรรมรักษา 63070066 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 6/2
625
67
ด.ญ. ณัฐณิชา   รักบำรุง 63070067 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
68
ด.ช. ธนวินท์   ศิริโภคพัฒน์ 63070068 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
69
ด.ช. กรวิชญ์   กุมภกาญจน์ 63070069 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
70
ด.ญ. วนัสนันท์   เทพวัง 63070070 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
71
นางสาว พิมประภาพร   ก่อบุญขวัญ 63070071 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
72
ด.ญ. พิชญา   ฐิติสวัสดิ์ 63070072 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
626
73
ด.ญ. นัทธ์ปวีร์   วิโนทกะ 63070073 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
74
นางสาว กัญญ์วรา   บุษยาจารย์ 63070074 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
75
ด.ญ. ปุณยวีร์   อรุณพันธ์ุ 63070075 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
76
ด.ญ. ณัชชา   มุสิกฆัมพร 63070076 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
77
ด.ญ. นาถนภา   สังข์ทองจีน 63070077 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
78
ด.ญ. โอปอ   อุสิทธิ์ 63070078 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
79
ด.ญ. พราวรวี    กายนิตย์ 63070079 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
80
ด.ช. ชยนันท์   โสรัจจาภินันท์ 63070080 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
81
ด.ญ. ภัณฑิลา   นิลพงศ์ 63070081 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
82
ด.ญ. นงนภัส   บุญญานุวัตร 63070082 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
83
ด.ช. พ.พาน   อัศวปิยะ 63070083 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
84
ด.ช. รชาทัช   บุญพัฒน์ 63070084 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
626
85
ด.ญ. สุตาภัทร   แก้วเกลี้ยง 63070085 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
86
ด.ช. ปรมินทร์   อินทร์นาค 63070086 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
87
ด.ช. พชรพล   อินทร์นาค 63070087 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
88
ด.ญ. พิชฌญา    กำลังเกื้อ 63070088 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
89
ด.ญ. ประพาฬสาย   สุขสกุล 63070089 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
90
ด.ช. ธนกร   สุขานนสวัสดิ์ 63070090 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
626
91
ด.ช. ศุภกฤฒ   สุขานนท์สวัสดิ์ 63070091 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
626
92
ด.ช. ภัสสรกรณ์   ประสิทธิ์ศุภผล 63070092 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
93
ด.ช. ธราเทพ   พัฒน์มาก 63070093 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
94
ด.ช. พัทธดนย์   กล่อมสวัสดิ์ 63070094 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
95
ด.ญ. เบญญาภา   รื่นรักษา 63070095 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
96
นาย ภัทรพล   ใจเย็น 63070096 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
97
ด.ญ. วิรมณ   หทัยวสีวงศ์ 63070097 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
98
ด.ช. ภูริวิชญ์   จุลานุพันธ์ 63070098 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
99
ด.ญ. บัณฑิตา   ศุภศิลป์ 63070099 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
100
ด.ญ. เบญญาภา   มีสวัสดิ์ 63070100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
101
ด.ญ. ปวีณา   เนื่องเกตุ 63070101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
102
ด.ช. เขมวัฒน์   กุลสถาพร 63070102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
103
ด.ญ. ปุณยวีร์   ศุภวัฒนพงศ์ 63070103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
104
ด.ช. ปภังกร   พัฒนรังสรรค์ 63070104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
105
ด.ญ. อติพร   พัฒนรังสรรค์ 63070105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
106
ด.ช. พชร   อยู่แสง 63070106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
107
นาย ปี่พาทย์    วิรชัชติกุล 63070107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
108
ด.ช. ชนาธิป   พลดี 63070108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
109
ด.ญ. ณพรรษ   ธีรสวัสดิ์ 63070109 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
110
ด.ญ. ญาณิศา    ขวัญใจสกุล 63070110 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
111
ด.ญ. ณิชารีย์   ศิริอนันตภัทร์ 63070111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
112
ด.ญ. ธนวินท์   บุญวัฒน์หิรัญกุล 63070112 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 6/2
627
113
ด.ช. ณัฐพนธ์    นิ่มเนียม 63070113 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
114
ด.ญ. ธัญญรัตน์   พิริยะวัฒนกุล 63070114 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 6/2
627
115
ด.ญ. พิมพ์นารา   หวั่งประดิษฐ์ 63070115 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
116
นางสาว กัลยกร   แย้มบุปผา 63070116 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
627
117
ด.ญ. ปริชญา   ตั้งตรงสุนทร 63070117 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 6/2
623
118
ด.ญ. ปุณญดา   ตั้งตรงสุนทร 63070118 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 6/2
624