Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนสวนศรีวิทยา   จ.ชุมพร  รหัส 31

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ช. จิรกฤต   เหล่าพัทรเกษม 63310001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
422
2
ด.ช. สุพศิน   แสงสุริย์ 63310002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคารราชพฤกษ์/2
422
3
ด.ช. ปรรณพัชร์   ไพจิตจินดา 63310003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
422
4
ด.ญ. ปาณดา   สุปัญญาพงศ์ 63310004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคารราชพฤกษ์/2
422
5
ด.ญ. ณัฏฐกัลน์   นวลสั้น 63310005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคารราชพฤกษ์/2
422
6
ด.ช. พงษ์วิวัฒิ   เอกธนันท์กุล 63310006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคารราชพฤกษ์/2
422
7
ด.ญ. เบญญาภา   เหล่าพัทรเกษม 63310007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคารราชพฤกษ์/2
422
8
ด.ช. ลัญฉกร   เพชรรัตน์ 63310008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคารราชพฤกษ์/2
422
9
ด.ช. ธนไวทย์​   แซ่ติ้ง 63310009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคารราชพฤกษ์/2
422
10
ด.ญ. สาริสา   ชูเสือหึง 63310010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคารราชพฤกษ์/2
422
11
ด.ญ. อุรุชา   พรหมฉวี 63310011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคารราชพฤกษ์/2
422
12
ด.ญ. วิมลลักษณ์   เอกธนันท์กุล 63310012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
13
ด.ช. คณิศร   นิลสวัสดิ์ชัยกุล 63310013 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
14
ด.ญ. ชนัญธิดา   แดงลาด 63310014 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
15
ด.ญ. ณิชาภัทร   นิลสวัสดิ์ชัยกุล 63310015 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
16
ด.ช. ธนวินท์   ธรรมนารักษ์ 63310016 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
17
ด.ญ. ชิรญาณ์   สุทธานี 63310017 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
18
ด.ช. คณิศร   เพชรรัตน์ 63310018 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
19
ด.ช. ไมเคิล   เลากุลศานต์ 63310019 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
20
ด.ช. ภัทรพล   นวลสั้น 63310020 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
21
ด.ช. กรณ์   ฉายากุล 63310021 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
22
นาย ณรงค์ศักดิ์   พุฒิเนาวรัตน์ 63310022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคารราชพฤกษ์/2
423
23
ด.ช. อุกฤษฏ์   หลักปัญญา 63310023 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
24
ด.ช. ศุภกฤต   ศาริตวรรธน์ 63310024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารราชพฤกษ์/2
423
25
ด.ญ. ณัฐณิชา   ชูเสือหึง 63310025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
26
ด.ช. สรศักดิ์   เสนหวาน 63310026 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
27
ด.ญ. ธิติมา   ชุมแสง 63310027 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
28
ด.ญ. ปภาวรินท์   ทิพย์แสง 63310028 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
29
ด.ญ. สุทธิชา   ผดุงเดช 63310029 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
30
ด.ช. ฐปกฤช   ศิริสิมะ 63310030 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
31
ด.ญ. เกศกนก   ลำยาว 63310031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
32
ด.ญ. กมลชนก   แกล้วทนงค์ 63310032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
33
ด.ญ. กฤตาภรณ์   มหิมณี 63310033 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
34
ด.ญ. จารุภัทร   รอดไผ่ล้อม 63310034 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
35
ด.ญ. ชนิสรา   ศิริวาริน 63310035 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
36
ด.ญ. ลักษิกา   อินทร์สม 63310036 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423
37
ด.ญ. ไอศิกา   แสงสุทธิงาม 63310037 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคารราชพฤกษ์/2
423