Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนวิเชียรชม [ศูนย์สอบปิด]   จ.สงขลา  รหัส 29

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
13
ด.ญ. วิรัลพัชร   ภิรมย์รักษ์ 63220062 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
1
ด.ญ. วีรปริยา   โชติการ 63290001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 2/3
ป.6/2
2
ด.ช. ธีรัตม์   ธรรมเนียม 63290002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 2/3
ป.6/2
3
ด.ช. ต้นกล้า   แป๊ะสกุล 63290003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
4
ด.ช. คณินพงษ์   บังหมัด 63290004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 2/3
ป.6/2
5
ด.ญ. แอนนา ซินหรง   ชวา 63290005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 2/3
ป.6/2
6
ด.ญ. กิรณา   ธรรมเนียม 63290006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
7
ด.ญ. ณภัทร   เมธีอภิรักษ์ 63290007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 2/3
ป.6/2
8
ด.ญ. อริยา   ศรีเกื้อ 63290008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
9
ด.ญ. พิทยาภรณ์​   พรหม​ดำ 63290009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
10
ด.ช. ชนนน   คชคีรีเดชไกร 63290010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
11
ด.ช. กาญจณวัฒณ์   เพ็ชรสีเงิน 63290011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
12
ด.ช. จิรัฐ​พงษ์​   มหาสุวรรณ​ี 63290012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 2/3
ป.6/2
13
ด.ช. ณฐกร   สุขประเสริฐ 63290013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 2/3
ป.6/2