Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ   จ.ตรัง  รหัส 23

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ญ. ชัชฎาทิพย์   วิมลเศรษฐ์ 63230001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
2
ด.ช. พิชชญะ   มณีสุข 63230002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
3
ด.ญ. พิมพ์กมล   ธรรมาวุธ 63230003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
4
ด.ช. ภูผา   นิลสุวรรณ 63230004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
5
ด.ญ. นิชาภา   ฤทธิ์หมุน 63230005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
6
ด.ญ. รดา   ไชยทวีวงศ์ 63230006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
431
7
ด.ช. ยศวรรธน์   ไชยทวีวงศ์ 63230007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
8
ด.ญ. ปสุตา   แสงมณี 63230008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
9
ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์   พลวัฒน์ 63230009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
10
ด.ช. เจสัน ไบรอัน   เฮพเพิล 63230010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
11
ด.ช. วชิรวิทย์   สัณห์พานิชกิจ 63230011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
431
12
ด.ญ. ลภัสภัสสร   ลิมป์วนัสพงศ์ 63230012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
13
ด.ช. วรพงศ์   พลเพชร 63230013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
14
ด.ช. จาฏุพัจน์   คงใหญ่ 63230014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
15
ด.ช. ภูเมธ   ณ พัทลุง 63230015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
16
ด.ช. ยศกร   สงหนู 63230016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
17
ด.ช. นภสินธุ์   จันทร 63230017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
431
18
ด.ญ. วริทฐา    เป้าทอง 63230018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
431
19
ด.ช. ศุภกฤต   เก้าเอี้ยน 63230019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
20
ด.ญ. อรณิชชา   ราญฎร 63230020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
21
ด.ช. วชิรวิชญ์   เต็มวิริยะกุล 63230021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
22
ด.ญ. พิมพ์มณี   โกวานิชย์ 63230022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
23
ด.ญ. มธุริมา   บุรีนอก 63230023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
24
ด.ช. จิรัฏฐ์   ตันติกฤตยา 63230024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
25
ด.ช. ภีม   สว่างวัน 63230025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
26
ด.ญ. จิดาภา   ฤทธิ์หมุน 63230026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
27
ด.ช. สุวรรณภูมิ   จันทร์คง 63230027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
28
ด.ช. ปารทัต   รักเกื้อ 63230028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
29
ด.ญ. ลัลน์ญดา   จิตรา 63230029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
30
ด.ญ. อนิตา   แฮริส กัม 63230030 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
31
ด.ญ. พิชา   ศรีหมอก 63230031 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
32
ด.ช. ภิญญู   สุวรรณโน 63230032 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
33
ด.ช. ภูริช   สุนทรทรัพย์ 63230033 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
34
ด.ช. กันตพัฒน์   บูรพาศิริวัฒน์ 63230034 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
35
ด.ญ. พิชญา   ถิ่นทอง 63230035 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
36
ด.ช. ณภัทร์   วิทยา 63230036 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
37
ด.ญ. ธมกร   วุฒิเดชารัตน์ 63230037 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
38
ด.ช. สุภเวช   พวงแก้ว 63230038 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
39
ด.ญ. ไอศิกา​    เพทาย 63230039 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
40
ด.ช. สุวิจักขณ์   วงษ์จีน 63230040 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 4/3
432
41
ด.ญ. กุลยา   วงษ์จีน 63230041 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
42
ด.ช. ศุทธา   เตชาธรรมนันท์ 63230042 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
43
ด.ญ. ณิชชา   เตชาธรรมนันท์ 63230043 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
44
ด.ญ. ภัคกร   หนูเหมือน 63230044 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
45
ด.ช. สุศิษฏิ์   จันทร 63230045 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 4/3
432
46
ด.ญ. จันทรรัตน์   เกตุพงษ์พันธุ์ 63230046 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 4/3
432
47
ด.ช. เลิศพิสิษฐ   สุขพิบูลย์ 63230047 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
48
ด.ช. กิตติพัฒน์    ศรีเกตุ 63230048 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433
49
ด.ญ. อ้อมจันทร์   เวศกิจกุล 63230049 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
433
50
ด.ช. ก้องภพ   สุภาพ 63230050 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
51
ด.ญ. อาภารัตน์   สุจริตกุลธร 63230051 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433
52
ด.ช. กาจพล   สุภาพ 63230052 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
53
ด.ญ. อธิชา   วัฒนกุล 63230053 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
54
ด.ช. ภาวัต   โกวานิชย์ 63230054 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
55
ด.ช. วริษฐ์   ชัยทอง 63230055 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
56
ด.ช. ภูผา   จันทรชิต 63230056 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
57
ด.ช. อธิป   สุจริตกุลธร 63230057 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
58
ด.ญ. รดาณัฐ   สืบสิน 63230058 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
59
ด.ญ. วิภาวี   ศรีจันทร์ทอง 63230059 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
433
60
ด.ญ. ภูริชญา   พรพาณิชพันธุ์ 63230060 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
61
ด.ช. พศิน   ศรีทอง 63230061 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433
62
ด.ญ. รวิษฎา   เชียงสอน 63230062 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
63
ด.ช. กฤติน   วุฒิเดชารัตน์ 63230063 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 4/3
433
64
ด.ญ. ภัทรานิ   แก้วเสน 63230064 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 4/3
433
65
ด.ญ. รันชยา   ขาวดี 63230065 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433
66
ด.ช. พสุชา   เหมินทร์ 63230066 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433
67
ด.ช. กัองภพ   พรหมมี 63230067 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 4/3
433