Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่   จ.สงขลา  รหัส 22

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ช. ยศกร   แซ่อึ้ง 63220001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7505
2
ด.ช. ณฐกร   ไชยสุวรรณ 63220002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
3
ด.ญ. เพชรสุพิชชา   ชูศรี 63220003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7505
4
ด.ญ. เพชรณิชาญ์   ชูศรี 63220004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
5
ด.ช. มาซิน   ไทยยะ 63220005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
6
ด.ญ. ปานชีวา   อู่เจริญ 63220006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
7
ด.ช. สืบทัศน์   รัตนวิบูลย์ 63220007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
8
ด.ญ. สิริการย์   ทองอ่อน 63220008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
9
ด.ญ. ธนัญญา   ชูขันธ์ 63220009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
10
ด.ช. ณัฏฐ์ศรัณ   ทองวงศ์ 63220010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
11
ด.ช. ฐาปนนท์   ทองประดับเพ็ชร์ 63220011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
12
ด.ญ. นภัสญาณ์   อนุชาญ 63220012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
13
ด.ญ. จิตาภา    เซี่ยห้วน 63220013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
14
ด.ช. กวีศักดิ์    อาจรัมย์ 63220014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
15
ด.ช. พศิน   จงเจริญ 63220015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
16
ด.ญ. กรรวี   พิบูลย์ 63220016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
17
ด.ช. พชร   กันยา 63220017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
18
ด.ญ. สิริลาวัลย์   นวลสนอง 63220018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
19
ด.ญ. เฌอเอม   คังฆะมะโณ 63220019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
20
ด.ช. วรปรัชญ์   พูลสวัสดิ์ 63220020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
21
ด.ญ. อนัญญา   รัตนอรุณ 63220021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
22
ด.ช. ภูริคุณ   คงเรือง 63220022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
23
ด.ญ. พิชชานันท์   พิทักษ์ 63220023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
24
ด.ญ. พนัชกร   โรจน์อนุสรณ์ 63220024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7505
25
ด.ญ. ณิชมน   เล่าตระกูล 63220025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
26
ด.ญ. ณ รัก   พงศ์ประยูร 63220026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
27
ด.ญ. กานต์สินี   หงษ์สกุล 63220027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7505
28
ด.ช. กมนทัต   เขียนงาม 63220028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7505
29
ด.ช. วิชญะ   สวัสดิ์ประสิทธิ์​ 63220029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7505
30
ด.ช. ณภัทร   เหล่ไม้ 63220030 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7505
31
ด.ญ. สุชานาถ   จงกิจวรกุล 63220031 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
32
ด.ญ. วริษฐา   วังสโรจน์ 63220032 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
33
ด.ญ. ดลลญา   โกศลสมนึก 63220033 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
34
ด.ช. กันตินันท์   หิ้นนุกูล 63220034 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
35
ด.ญ. ณิชาภัทร   นิธิศธัญยบูรณ์ 63220035 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
36
ด.ช. ติณณ์   คำแก้ว 63220036 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
37
ด.ญ. ชรินรัตน์   ตันสกุล 63220037 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
38
ด.ช. นรวิชญ์   เกียรติคีรี 63220038 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
39
ด.ญ. พิชญาภา   ตรีสุคนธ์ 63220039 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
40
ด.ญ. ภัทรษอร   เลิศพิรุณ 63220040 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
41
ด.ช. พีรณัฐ   ลำธารหิรัญกุล 63220041 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
42
ด.ญ. กานต์ธิดา   ปาลรัตน์ 63220042 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
43
ด.ช. พัทธดนย์   ธนเยี่ยมสิริ 63220043 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
44
ด.ญ. พิรญาณ์   หนูฉ้ง 63220044 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
45
ด.ญ. ชญานุช   ชุมอินทร์ 63220045 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
46
ด.ช. กมนทัต   เรืองมณี 63220046 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
47
ด.ช. สุภเศรษฐ์   สังข์หิรัญ 63220047 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
48
ด.ช. มหานที   พุฒทอง 63220048 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
49
ด.ญ. พิชามญชุ์   แสงขาว 63220049 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
50
ด.ญ. วิรัญชนา   พรหมรักษ์ 63220050 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
51
ด.ช. นพัฒน์   คงมณี 63220051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
52
ด.ช. วชิรวิทย์   สงวนวิชัยกุล 63220052 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
53
ด.ญ. วริษฐา   รัตนิยะ 63220053 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
54
ด.ช. สืบพัฒน์   รัตนวิบูลย์ 63220054 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
55
ด.ช. คงทอง   ทองคง 63220055 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
56
ด.ญ. ชาลิศา   นวลละออง 63220056 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
57
ด.ญ. วิชญาพร   พรหมรักษ์ 63220057 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
58
ด.ช. ชยนันธร   อ่อนทอง 63220058 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
59
ด.ช. ปภัชเดช   เจตนาเจริญชัย 63220059 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7506
60
ด.ญ. ทิพนาถ    วัฒนาพงศกร 63220060 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
61
ด.ญ. ณัฐณิชา   ยอดขวัญ 63220061 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7506
63
ด.ช. นนทการณ์   เตียระกุล 63220063 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
64
ด.ญ. ธัชนิดา   โลหะมาณพ 63220064 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7506
65
ด.ช. ชิษณุพงศ์    เย็นชุ่ม 63220065 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
66
ด.ญ. พรศุภัท   บุตรศรี 63220066 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
67
ด.ญ. ซานายา    ประถมปัทมะ 63220067 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7507
68
ด.ช. ณัฐธร   ทองวงศ์ 63220068 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
69
ด.ญ. วริศรา   แสนสุด 63220069 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
70
ด.ญ. ศจีรัศมิ์   พิชญาภรณ์ 63220070 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
71
ด.ญ. วิภาณี   ขวัญจันทร์ 63220071 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
72
ด.ช. พงศกร   แซ่ล้อ 63220072 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
73
ด.ช. ภริตพล   วรรณชาติ 63220073 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
74
ด.ช. ยชญ์ขพันธ์   สายชล 63220074 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
75
ด.ญ. เมษยาพร   ครูอ้น 63220075 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
76
ด.ญ. กานต์มณี   กาลพันธ์ธนพร 63220076 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
77
ด.ญ. ธัญชนก   ณรงฤทธิ์ 63220077 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
78
ด.ญ. ชนาสุนันท์   ชูวัน 63220078 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7507
79
ด.ญ. ณัฐนรี   ศรีมาลา 63220079 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
80
ด.ช. ศรัณยพงศ์   ศิริรักษ์ 63220080 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
81
ด.ญ. ธีรกานต์   หนูสม 63220081 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
82
ด.ญ. ณัฐกฤตา   สังเมฆ 63220082 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
83
ด.ช. ปวีร์   เลิศเกียรติรัชตะ 63220083 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7507
84
ด.ญ. ณัชชา   บุญรัตน์ 63220084 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
85
ด.ช. ภคไชย   อินทฤทธิ์ 63220085 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
86
ด.ญ. ชาคริยา   อินทฤทธิ์ 63220086 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
87
ด.ญ. พิชญ์สิณี   คงแก้ว 63220087 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
88
ด.ช. จิตติณห์   ณ พัทลุง 63220088 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
89
ด.ญ. ธัญวรัตน์   แก้วศรีสวัสดิ์ 63220089 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
90
ด.ญ. ธิษณามดี   เเก้วขาว 63220090 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
91
ด.ญ. พิชฎา   ปิตานุพงศ์ 63220091 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
92
ด.ช. วริทธิ์พล   เจตสารัตน์ 63220092 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
93
ด.ญ. ชนม์พิชญา   เจตสารัตน์ 63220093 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7507
94
ด.ญ. มาลินี   ศรีแสง 63220094 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7507
95
ด.ช. กัลป์ณพัฒฒ์   อินกะโผะ 63220095 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7507
96
ด.ช. ชวัลวิขญ์   แก้วคำ 63220096 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
97
ด.ช. พงศ์ภัค   ช่วยหนู 63220097 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
98
ด.ช. พสธร   รังสิมันตุชาติ 63220098 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7507
99
ด.ญ. พัชรกันญ์   ศิริวงศ์ไพศาล 63220099 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
100
ด.ญ. กัญญรัช   โลหะ 63220100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
101
ด.ญ. สิรวีร์   คันททาโร 63220101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
102
ด.ช. รวิสุฐภ์   จารุวิภา 63220102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
103
ด.ช. ภูริชญ์   ตั้งกิจเชาวลิต 63220103 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
104
ด.ญ. ปริยากร   สำรวจเบญจกุล 63220104 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7509
105
ด.ช. ฐานันตร์    อรุณพันธุ์ 63220105 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
106
ด.ช. เลิศวรรธน์    ยัง 63220106 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
107
ด.ช. พฤฒินันท์    หนูคง 63220107 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
108
ด.ญ. แพรวา    แก้วชูทอง 63220108 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
109
ด.ช. วิวรรธน์    แกล้วทนงค์ 63220109 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
110
ด.ญ. กวิสรา    ตรีวัย 63220110 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
111
ด.ช. ชยทัต    ตันติมา 63220111 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
112
ด.ญ. ปัญญดา    ห่วงศร 63220112 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
113
ด.ญ. ชนมน   จงเจริญ 63220113 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
114
ด.ช. ณัฐรัฐ   สำเภาจันทร์ 63220114 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
115
ด.ช. พุทธพล   คล้ายมิตร 63220115 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7509
116
ด.ญ. กัญญณัท   ศักดิ์วรเดช 63220116 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7509
117
ด.ญ. พิมญาดา   สืบยศ 63220117 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
118
ด.ช. ฐานุพงศ์   ผุดผ่อง 63220118 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
119
ด.ช. พีรพัฒน์   หีมสัน 63220119 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7509
120
ด.ญ. ชนัญภรณ์   ลิ่มเซ่ง 63220120 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
121
ด.ญ. นวินดา   ยีหมะ 63220121 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
122
ด.ญ. จุฬาลักษณ์   เทวรัตน์ 63220122 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
123
ด.ช. ปฏิพล   โฆษิตพันธวงศ์ 63220123 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/5
7509
124
ด.ช. ธีรภัทร   ชุมทอง 63220124 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
125
ด.ญ. กชพรรณ   หงษ์สกุล 63220125 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
126
ด.ญ. ฐิตาพร   ทองทวี 63220126 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
127
ด.ญ. ภูริมา   ทะวา 63220127 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
128
ด.ช. ธนกฤต   ตันติโกญจนาท 63220128 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
129
ด.ช. รวิศชา   มุขสง 63220129 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
130
ด.ช. บารมี   สุขุมาลย์​ 63220130 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/5
7509
131
ด.ช. วศิน   สว่างพงศ์ 63220131 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
132
ด.ช. ธัญพิสิษฐ์   ศรีอินทร์ 63220132 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/5
7509
133
ด.ช. โตษณาการ   รัญเสวะ 63220133 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
134
ด.ญ. เนติกา   บุญกิจรุ่งไพศาล 63220134 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7510
135
ด.ญ. ฐิติชญา   มุสิกรักษ์ 63220135 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
136
ด.ญ. ทะเลใส   นวลศรี 63220136 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
137
ด.ญ. สุธาวี   ผาสุข 63220137 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7510
138
ด.ช. สิทธิ์ธนัฐ    ศรีสังค์ 63220138 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
139
ด.ญ. สิริกร เจสสิก้า   อังปิยกุล 63220139 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
140
ด.ญ. รวงข้าว   หะเทศ 63220140 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
141
ด.ญ. ณัฐกมล   ศรีราม 63220141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
142
ด.ญ. พิชฎา   บัวทอง 63220142 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
143
ด.ญ. นันท์นภัส   ปิยะญาติ 63220143 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
144
ด.ญ. ภูริชญา   พรหมอินทร์ 63220144 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7510
145
ด.ช. นนทกร   แก้วเจือ 63220145 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
146
ด.ญ. เชอร์รี่เม   คาเนตี 63220146 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
147
ด.ช. พัทธดลย์   กรเจริญ 63220147 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
148
ด.ญ. ปิ่นวรดา   กาญจนประภาส 63220148 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
149
ด.ช. มัชฌานนท์   พรประสบสุข 63220149 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
150
นางสาว ธิตวรรณ   โผผิน 63220150 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
151
ด.ญ. ชุติกาญจน์   มีจันทร์ 63220151 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
152
ด.ญ. ช​ัญ​ญ​า​พัช​ร์​   พัฒนา​พิศาล​ศักดิ์​ 63220152 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
153
ด.ญ. ธัญย​รัชต์​   พัฒนา​พิศาล​ศักดิ์​ 63220153 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
154
ด.ญ. นงนภ้ส   ศรีสุข 63220154 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7510
155
ด.ช. ธนกฤต   หิรัณยรัศมีวงศ์ 63220155 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
156
ด.ช. พลพรรค   หิรัณยรัศมีวงศ์ 63220156 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7510
157
ด.ช. ณภัทดล   จิระตราชู 63220157 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7510
158
ด.ญ. ลภัสรดา   ศรีวิสุทธยานนท์ 63220158 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
159
ด.ช. สิรวิชญ์   แก้วคำ 63220159 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
160
ด.ช. ธนกร   รายนุกูล 63220160 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
161
ด.ช. พิธิวัฒน์   พัวพันธ์ 63220161 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
162
ด.ช. ธีรภัทร   ทองดี 63220162 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
163
ด.ช. พีรัช   พืชมงคล 63220163 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
164
ด.ญ. โชติญา   ช่างสาร 63220164 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
165
ด.ญ. ปาริชา   วัชรานนท์ 63220165 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
166
ด.ช. อังกูร   ณ พัทลุง 63220166 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
167
ด.ช. กันต์    อัยยกานต์ 63220167 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
168
ด.ญ. คลังพลอย   ศีลตระกูล 63220168 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
169
ด.ช. ปุณณัตถ์   ศีลตระกูล 63220169 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
170
ด.ญ. ศิลป์อักษร   สุริยะพิชิตกุล 63220170 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
171
ด.ช. สายฟ้า    นิรันดรรักษ์ 63220171 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
172
ด.ญ. ภูริชญา   ชุมทอง 63220172 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
173
ด.ช. ตรรกพล   พงศ์พรรณมัย 63220173 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
174
นางสาว เมสสิยาห์   หิรัญ 63220174 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/5
7511
175
ด.ญ. พรลภัส   แซ่ซั่ว 63220175 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
176
ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   ซิมธวัธชัย 63220176 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
177
ด.ญ. กานต์สินี    นวลสุวรรณ์ 63220177 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
178
ด.ช. เศรษฐพงศ์   ปิ่นทอง 63220178 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
179
ด.ช. ภูฟ้า   สมชนะกิจ 63220179 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
180
ด.ช. ณ ภีศเดช   แก่งสันเทียะ 63220180 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
181
ด.ญ. ณัฐธยาน์   เพชรรัตน์ 63220181 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
182
ด.ช. ปุญญพัฒน์   พุ่มมา 63220182 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7511
183
ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร   ทองพันธ์ 63220183 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/5
7511
75
ด.ช. ปิติพัฒน์   คงทน 63060075 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 อาคาร 7/5
7505
184
ด.ญ. แทนใจ   จงโชติศิริกุล 63220184 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/5
7510