Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนพัทลุง   จ.พัทลุง  รหัส 18

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ช. นพปภัทร   ศุภสัณฐิติกุล 63180001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
122
2
ด.ญ. บุรัสกร   สินทรัพย์ 63180002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
122
3
ด.ญ. ภูมิชญา   เรืองประทุม 63180003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
122
4
ด.ช. ธีร์ณุวัชญ์   บุณยะจิตติ 63180004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
122
5
ด.ช. นที   สืบวงศ์ 63180005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 1/2
122
6
ด.ญ. ณฐอร   นุ่มนวล 63180006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
7
ด.ญ. ณัชชา   คงสอน 63180007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
8
ด.ช. พชรพล   พลเพชร 63180008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
9
ด.ญ. ศุภิสรา   คงอินพาน 63180009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
10
ด.ญ. ธนพร   ภักดี 63180010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
11
ด.ช. ภาณุวิชญ์   หมอกม่วง 63180011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
12
ด.ช. ปัณณวิชญ์   ศรีชนะ 63180012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
13
ด.ช. ศรัณย์ชัย   นะนุ้ย 63180013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
14
ด.ญ. ปภานิจ    จันทร์แก้ว 63180014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
15
ด.ช. ณัฐชพน   จุลพูล 63180015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
16
ด.ญ. พิชามญธุ์   สมเจริญวัฒนา 63180016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
17
ด.ญ. พุชฌาภา   มาแดง 63180017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
18
ด.ญ. นวรัตน์   ณ นคร 63180018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
19
ด.ญ. ฐิตารีย์   สินทรัพย์ 63180019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
20
ด.ญ. ปาณาฬี   หมวดมณี 63180020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
21
ด.ญ. กชพรรณ   ขุนชนะพันธุ์ 63180021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
22
ด.ญ. เพชรชนก   ชูจันทร์ 63180022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
23
ด.ช. อติวิชญ์   หนูเจริญ 63180023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
24
ด.ญ. ภทรพร   เพ็งคล้าย 63180024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
25
ด.ญ. แพรธฬญ   บัวทองสุข 63180025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
26
ด.ญ. เอมิกานต์   นุ่นหนู 63180026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 1/2
122
27
ด.ญ. ญาณภัทร   กาฬสิงห์ 63180027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
28
ด.ญ. อภิชญา   อมรดลใจ 63180028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
29
ด.ญ. กนกพิชญ์   ฉิมสุด 63180029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122
30
ด.ช. ชลันธร   นงค์นวล 63180030 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
31
ด.ญ. อลิสา   จินา 63180031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
32
ด.ญ. ซิลีน่า   เดลา ครูช 63180032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
33
นางสาว ศุภิสรา   โรจชะยะ 63180033 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
34
ด.ญ. ณัฐกมล   สุขเนียม 63180034 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
35
ด.ญ. พิยากรณ์   สุรโชติเกรียงไกร 63180035 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
36
ด.ช. กฤตยชญ์   อินทรชูติ 63180036 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
37
ด.ญ. ภัทรวสินทญ์   มณทา 63180037 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
38
ด.ญ. แคคราม   ฤทธามาตย์ 63180038 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
39
ด.ช. วีรภัทร   ลิ่ววิริยกุล 63180039 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
40
ด.ญ. อภิญญา   ทองหนู 63180040 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
41
ด.ญ. จิราพัชร   เกลี้ยงกลม 63180041 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
42
นาย ณฐพัฒน์   จงหวัง 63180042 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
43
ด.ญ. ญาณิศา   ชูขันธ์ 63180043 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
44
ด.ญ. พิมพ์มาดา   กอวัฒนสกุล 63180044 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
45
ด.ช. สิรภพ   วงศ์ศรีชัย 63180045 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
46
ด.ญ. ภควรรณ   จินา 63180046 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
47
ด.ญ. เกษมณี   บุญถาวร 63180047 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
48
ด.ช. พงศ์ภูดิส   วรนันท์ปัญญา 63180048 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
49
ด.ญ. อรกัญญา   ชูช่วย 63180049 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
50
ด.ญ. กานต์ธิดา   คงหนู 63180050 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
51
ด.ญ. ชมพูเนกข์   สีสวนแก้ว 63180051 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
52
ด.ญ. พิมพ์พิศา   สุวรรณศรี 63180052 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
53
ด.ช. ระวี   ศิริสม 63180053 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
54
ด.ญ. พิมพ์ญาดา   ขุนหมาด 63180054 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
55
ด.ญ. กรชนก   ทับธนะ 63180055 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
56
ด.ช. บรรณวิทย์   จันทรขนิฐ 63180056 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
57
ด.ญ. สุกฤตา   วิชารักษ์ 63180057 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
58
ด.ญ. กมลชนก   สงศรีอินทร์ 63180058 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
59
ด.ญ. ชนิกานต์   แก้วหนูนวล 63180059 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
123
60
ด.ญ. พิชชานันท์   คงมา 63180060 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
123
61
ด.ช. พลวรรธน์   พงศ์พิพัฒนพันธ์ 63180061 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
62
ด.ญ. พัชรากร   ช่วยนุ้ย 63180062 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
123
63
ด.ญ. กนกพร   บุญพบ 63180063 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
64
ด.ช. ธาวิน   ธัญญอนันต์ผล 63180064 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
65
ด.ญ. ศตพร   หลีวิจิตร 63180065 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
66
ด.ญ. ชญานิศ   จิตขาว 63180066 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
67
ด.ช. ธนกฤต   วรรณกูล 63180067 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
68
ด.ญ. จุฑาวลี   กลับแป้น 63180068 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
69
ด.ญ. ปัณฑิตา   ชูบัว 63180069 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
70
ด.ช. เป็นไท   เอียดเหลือ 63180070 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
71
ด.ญ. ศิรดา    คงอินพาน 63180071 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
72
ด.ญ. พรรณพัตรา   รัตนประพันธ์ 63180072 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
73
ด.ญ. กนกกาญจน์   สงขาว 63180073 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
74
ด.ช. เตชิน   มุสิกิม 63180074 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
75
ด.ญ. พุดน้ำบุศย์   เต็มราม 63180075 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
76
ด.ญ. อิศญาณ์   สวัสดีประเสริฐ 63180076 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
77
ด.ช. วิศรุต   บุญสุข 63180077 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
78
ด.ญ. กัลยกร   คงประสิทธิ์ 63180078 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
79
ด.ญ. นัจญ์มีย์   เหมมันต์ 63180079 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
80
ด.ช. ปลื้ม   เพ็งคล้าย 63180080 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
81
ด.ญ. ปริยากร   อินทรภักดิ์ 63180081 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
82
ด.ช. ชญานนท์   ประเสริฐ 63180082 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
83
ด.ญ. ปิยะฤทัย   เมืองแก้ว 63180083 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
84
ด.ญ. อนงนาฎ   ทองบุญ 63180084 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
85
ด.ช. ภาสกร   คงหนู 63180085 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
86
ด.ญ. จุฬาพัชฐ์   วิบูลย์กุล 63180086 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
87
ด.ญ. ธีรดา   ทองหนูนุ้ย 63180087 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
88
ด.ช. บุริศร์   ขวัญกลับ 63180088 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
89
ด.ญ. นัทธ์ชนัน   รักเกิด 63180089 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
90
ด.ช. เจตนิพัทธ์   เมืองสง 63180090 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
91
ด.ญ. นันทิชา   ไตรภพ 63180091 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
92
ด.ญ. มนัญชยา   คงเมือง 63180092 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
93
ด.ช. ธีรดนย์   ลิมปิษเฐียร 63180093 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
124
94
ด.ญ. อาริยา   ทองหนู 63180094 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
124
95
ด.ญ. ธนพร   ทองแกมแก้ว 63180095 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
124
96
ด.ช. ธนวัฒน์   ตุดบัว 63180096 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
97
ด.ญ. นพนิชฐ์   นพคุณ 63180097 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
98
ด.ช. กันตพงศ์   ชูเพ็ง 63180098 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
99
ด.ญ. นรินธร   รัตนชุม 63180099 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
100
ด.ญ. ภัทฎิยา   รามแก้ว 63180100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
101
ด.ช. ณัฐชนน   ศรีเพชรทอง 63180101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
102
ด.ญ. วนิชพร   อินทรชูติ 63180102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
103
ด.ญ. ธนพร   ชูเซ่ง 63180103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
104
ด.ช. ธนกฤต   เกื้อกากร 63180104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
105
ด.ญ. ณัฏฐณิชา   บุญเพชร 63180105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
106
ด.ญ. ธิดารัตน์   คงจรัส 63180106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
107
ด.ญ. แพรววนิต   เกื้อแก้ว 63180107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
108
ด.ญ. สุจิรา   ทองแก้วเกิด 63180108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
109
ด.ช. กฤษฎากรณ์   ยานะวิมุติ 63180109 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
110
ด.ญ. ฐาปกาญจน์   ทองเกื้อ 63180110 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
111
ด.ญ. ภาคย์พิมล   ทองคำ 63180111 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
112
ด.ญ. ทัตพิชา   วิทยาประเสริฐ 63180112 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
113
ด.ช. ณัฐนนท์   พรหมปลอด 63180113 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
114
ด.ญ. ณัฐวรรณ   เรืองถาวรพันธ์ 63180114 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
115
ด.ญ. ณัฏฐณิชา   ชูศรีหรัญ 63180115 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
116
ด.ญ. ธัญชนก   จิตณรงค์ 63180116 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
117
ด.ญ. พุทธิพรรธน์   บำรุงเสนา 63180117 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
118
ด.ช. กฤตวัฒน์   พรหมเมศ 63180118 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
119
ด.ญ. ภันทิสา   ทองด้วง 63180119 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
120
ด.ญ. ดลชนก   เรืองศรี 63180120 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
121
ด.ช. ศิริวิศว์   คงหนูเกตุ 63180121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
122
ด.ญ. ณพสร   ยืนยง 63180122 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
123
ด.ญ. ฐิตาภา   มูสิกนันท์ 63180123 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 1/2
125
124
ด.ช. ปฐวี   ช่วยศรี 63180124 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
125
ด.ญ. วริศรา   เมืองแก้ว 63180125 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
126
ด.ช. ธีรภพ   รักษ์ชูชื่น 63180126 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
127
ด.ญ. ปูริดา   รักษ์ชูชื่น 63180127 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
128
ด.ญ. บัวชมพู   ชูแสง 63180128 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 1/2
125
129
ด.ช. ณัฐชนน   ศรีใหม่ 63180129 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
125
130
ด.ญ. พิชญาดา   เกียรติสุขเกษม 63180130 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 1/2
122
131
ด.ญ. ณัฏฐณิชา   ภัทรธิติพันธุ์ 63180131 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 1/2
122