Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช  รหัส 15

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ช. ภาคิน   อินทะจันทร์ 63150001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
2
ด.ญ. กัญพัชญ์   ใจดี 63150002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
3
ด.ช. กฤษนะ   วิวัฒน์วุฒิวงศ์ 63150003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
4
ด.ญ. ณิชกมล   จินดาพันธ์ 63150004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
5
ด.ช. วศิณ   ศิริศักดิ์วัฒนา 63150005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
6
ด.ญ. รัตนาวดี   มหาสุข 63150006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
7
ด.ช. ปรีชาลักษณ์   รัตนะ 63150007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
8
ด.ญ. เปมิกา   สวัสดิ์วงค์ 63150008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
9
ด.ช. พงศกร   แซ่เที่ยง 63150009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
10
ด.ญ. ธมนพัณณ์   รุ่งบรรณพันธุ์ 63150010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
11
ด.ญ. ญณัณญา   วิทักขมนตรี 63150011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
12
ด.ช. ธนภัทร   บุญทอง 63150012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
13
ด.ช. พุทธิวัฒน์   รัตนวิโรจน์ 63150013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
14
ด.ญ. กัญญาทิพย์   สุบรรณกูล 63150014 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
15
ด.ญ. พรปวีณ์   มิตรเอียด 63150015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
16
ด.ช. วิภัชภูมิ   ลภัสกรประเสริฐ 63150016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
17
ด.ญ. พิรดา   นิลสอาด 63150017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
727
18
ด.ญ. นลินนิภา   ทองพูน 63150018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
19
ด.ญ. วรปภา   วิวิธนาภรณ์ 63150019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
20
ด.ช. คุณกร   ขอประเสริฐ 63150020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
21
ด.ญ. ปิยพัชร์   สุขกลับ 63150021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
727
22
ด.ญ. ณัฐปภัสร์   ไชยโย 63150022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
727
23
ด.ช. สิงหา   พุฒนวล 63150023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
24
ด.ญ. พชรมณฑ์   โสภิกุล 63150024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
727
25
ด.ญ. ญาริณดา   สุวรรณชาติ 63150025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
26
ด.ช. ชนกันต์   ช่วยคุ้ม 63150026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
27
ด.ญ. ชยาภรณ์   ช่วยคุ้ม 63150027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
28
ด.ช. จิรเมธ   สุดถนอม 63150028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
29
ด.ญ. ปุญญาภัทรสิรี   แสงทอง 63150029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
30
ด.ช. ชนุดม   แก่นเมือง 63150030 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
31
ด.ญ. พิชญา   บุญพูล 63150031 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
32
ด.ญ. กัญญณัช   สุดใจ 63150032 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
33
ด.ญ. วาริศา   มะศิริ 63150033 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
34
ด.ช. ณัฐชัย   วงศ์ประดับ 63150034 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
35
ด.ช. ปัญญาพงศ์   รุ่งบรรณพันธุ์ 63150035 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
36
ด.ช. ณัฐพัชร์    ราชพรหม 63150036 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
37
ด.ช. ธรรมปพน   ปานพรหมมินทร์ 63150037 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
38
ด.ญ. เปรมณณิชา   เกตสุวรรณ 63150038 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
39
ด.ญ. ปริยากร   อัษฎรกาญจน์ 63150039 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
40
ด.ญ. ณัฐรินีย์   รักษาสัตย์ 63150040 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
41
ด.ญ. มณินทร   รัตนบุรี 63150041 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
42
ด.ญ. พรนภัส   คงแก้ว 63150042 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
43
ด.ช. ศรรวริศ   ปุณกบุตร 63150043 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
44
ด.ญ. ปุญญพัฒน์   พงศ์สว่าง 63150044 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
45
ด.ญ. วรวลัญช์   ไกรนรา 63150045 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
46
ด.ญ. ชญาดา   แก้วขาวผ่อง 63150046 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 7/2
728
47
ด.ญ. ณัฐฏนิชา   เพ็งจันทร์ 63150047 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
48
ด.ญ. กมลลักษณ์   ศรีศิริ 63150048 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 7/2
728
49
ด.ญ. ศศิริ   วิเศษศิริ 63150049 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
50
ด.ช. ชอบธรรม   หนูขาว 63150050 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
51
ด.ญ. สุภาลินี   แสงมณีโชติ 63150051 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
52
ด.ญ. อักษราภัค   ไกรนรา 63150052 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
53
ด.ช. เนติวิศน์   สวัสดิภิรมย์ 63150053 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
54
ด.ญ. ธัญสุดา   เพชรชูทอง 63150054 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
55
ด.ญ. นันทิชา   แซ่ตั้น 63150055 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
56
ด.ช. ทองเฉลิม   ทองในเมือง 63150056 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
57
ด.ญ. ณัฐณิชา   รักษ์กำเนิด 63150057 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
58
ด.ญ. ภัสสร์ศศิว์   จริตงาม 63150058 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
59
ด.ญ. จิตชนนี   แนะแก้ว 63150059 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
60
ด.ญ. อชิรญา   สุขชุมเชย 63150060 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
61
ด.ญ. ดากานดา   รัตนบุรี 63150061 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
62
ด.ญ. ปัณฑิตา   ขวัญทอง 63150062 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
63
ด.ญ. ชนันญา   สำราญราษฎร์ 63150063 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
64
ด.ญ. ธัญญามาศ   ชูบัวทอง 63150064 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
65
ด.ญ. ทักษอร   จะรา 63150065 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
66
นางสาว ภูษณิศา   อำลอย 63150066 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 7/2
729
67
ด.ญ. ชมพูเนกข์   มีชนะ 63150067 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
68
ด.ญ. พิมพ์ชนก   บุญเชิด 63150068 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
69
นางสาว ภู่วลัญช์   รักขพันธ์ 63150069 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
70
ด.ญ. กนกอร   รุยหะชู 63150070 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
71
ด.ญ. จิรัชญา   วิพลชัย 63150071 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
72
ด.ญ. ณัฐชญา   รัตนะ 63150072 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
73
ด.ญ. จิรปรียา   บุญมาก 63150073 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
74
ด.ญ. สิริตา   คำบางปราชญ์ 63150074 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
75
ด.ช. ปัญญวัฒน์    ทองสีนวล 63150075 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
76
ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   พรหมศร 63150076 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
77
ด.ญ. ปัญญาภรณ์   กลิ่นพงศ์ 63150077 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 7/2
729
78
ด.ช. เศารยะ   พงศ์สว่าง 63150078 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
79
ด.ญ. ปัญรัฏฐ์   จารุสิริรังษี 63150079 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
80
ด.ญ. บวรลักษณ์   ชำนาญกิจ 63150080 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7/2
729
81
ด.ญ. นิชาภา   อักษรไทย 63150081 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728
82
ด.ญ. ณัฎฐณิชา   ฉิมหนู 63150082 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 7/2
728