Untitled Document

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4

สนามสอบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา   จ.ยะลา  รหัส 12

เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชั้นเรียน
อาคาร/ชั้น
ห้องสอบ
1
ด.ญ. กิติมา   เป๊าะจิ 63120001 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 11/1
1115
2
ด.ญ. ปุญญิศา   อินทองดี 63120002 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 11/1
1115
3
ด.ช. ศิรภัทร   แซ่คู 63120003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 11/1
1115
4
ด.ญ. ดานีน   เจ๊ะอุบง 63120004 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115
5
ด.ญ. หรรษนันท์   บูรพิสุทธิธรรม 63120005 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115
6
ด.ช. อนาวินทร์   ว่องประเสริฐกุล 63120006 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115
7
ด.ช. ภัทรดนัย   นิ่มน้อย 63120007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115
8
ด.ช. อันดามัน   งามศรีตระกูล 63120008 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1115
9
ด.ญ. ทัตพิชา   ไฝทอง 63120009 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1115
10
ด.ญ. นูรินนัจวาน   สันติวงศ์วิวัฒน์ 63120010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1115
11
ด.ช. วิชวินทร์   ไชยนาพงษ์ 63120011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
12
ด.ญ. พิชชุดาญ์   มากชัย 63120012 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 11/1
1116
13
ด.ช. พงศพล   เหลืองภัทรวงศ์ 63120013 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
15
ด.ญ. กมลวรรณ   ศิริอนันต์ 63120015 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 11/1
1116
16
ด.ญ. พรชรินทร์   พรหมจันทร์ 63120016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
17
ด.ช. จิราภัทร   ดาวกระจาย 63120017 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
18
ด.ช. พิชญุตย์   มากชัย 63120018 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
19
ด.ญ. ปริณดา   ลีลาศุภกร 63120019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
20
ด.ช. นิธิกันต์   อักษรพิบูลย์ 63120020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
21
ด.ญ. ณิชา   ทองธรรมชาติ 63120021 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
22
ด.ช. คีฏณภัจจ์   เก้าเอี้ยน 63120022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
23
ด.ช. อันดาลีฟร์   แวหะยี 63120023 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อาคาร 11/1
1116
24
ด.ช. อภิสิทธิ์   ไกรลาศ 63120024 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
25
ด.ญ. ฐิติวรภา   บุญปถัมภ์ 63120025 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
26
ด.ญ. อนามิกา   ว่องประเสริฐกุล 63120026 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
27
ด.ช. ณัฐกฤตย์   เกษตรเจริญ 63120027 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
28
ด.ญ. ครองขวัญ   พิสุทธิ์ธนวัฒน์ 63120028 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาคาร 11/1
1116
29
ด.ช. นัทธิ์ธานันท์   ณัฎฐากรสกุล 63120029 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคาร 11/1
1116
30
ด.ช. ธีณพัฒน์    แซ่ลิ่ม 63120030 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1116
31
ด.ช. พัสกร   จิรรัตนโสภา 63120031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1116
32
ด.ช. วาริส   ศรีศรยุทธ์ 63120032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1116
33
ด.ญ. ธัญชนก   จันทรโชติ 63120033 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 11/1
1116
34
นาย ณภัทร   เก้าเอี้ยน 63120034 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคาร 11/1
1116
36
ด.ญ. พิมพ์ชนก   แซ่อึ้ง 63120036 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1116
37
ด.ช. อัฟรูซ   หะยีสาและ 63120037 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1116
38
ด.ญ. นิซวานีย์   จารุพงษ์ 63120038 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคาร 11/1
1116
39
ด.ช. เศรษฐวิทย์   สินกิจเจริญชัย 63120039 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115
40
ด.ช. ณัฎฐ์   โปติบุตร 63120040 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 11/1
1115