การประกาศผลคะแนนสอบ

การสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

    คำชี้แจง
1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย
หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre หรือโทร 080-556-5997
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : saccentre1 หรือ sac_centre หรือโทร 080-556-5997