Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการสมัครเป็น "สนามสอบปิด"

1. เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 2. กรณีสมัครเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ จะต้องไม่เป็นโรงเรียนนานาชาติ (International School) 3. มีนักเรียนในโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป 4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีที่จะให้โรงเรียนของท่าน เป็นสนามสอบปิด คือจัดแข่งขันเฉพาะนักเรียนสังกัดโรงเรียนท่านเท่านั้น 5. โรงเรียนที่ร่วมโครงการแต่งตั้งผู้ประสานงานกับทางบริษัทฯ เพื่อส่งรายชื่อผู้สมัครได้เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้นเท่านั้น 6. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 7. สอบแข่งขันวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 8. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.saccentre.com

  • By : saictm49_sac
  • Date : 16 ต.ค. 2563 :17:48:00