Untitled Document

ลำดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ด.ญ.การะบุหนิง   วัฒนประสิทธิ์

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3