สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3


สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  ด.ญ.        ด.ช.        นาย        นางสาว        อื่นๆ      
- - - -
(ระบุเฉพาะตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1-2345-67890-12-3)
 สพฐ       เอกชน       เทศบาล       อบต./อบจ.       อื่นๆ      
   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้า ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
   
 


** ป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ