SME PRETEST– NATIONAL SCIENCE MATH ENGLISH PRETEST การแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์– ภาษาอังกฤษ ประจำปี การศึกษา 2564

Image

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Image

เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวดวันวิทยา เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Image

เด็กชายกัณธากร เพิ่มธรรมสิน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Image

นายพัสกร จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Image

เด็กชายรพีพงศ์ แหล่งสนาม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564