Southern Academic Contest

การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565

Image

ด.ญ.อรณิชชา   ราญฎร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ญ.เจชญา โรจนพิทยากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.กรณ์พิศิษญ์   ปรีดาศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.เขมทิน อึ้งภูรีเสถียร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

นายพัชรพล   นวเลิศปัญญา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ญ.สุภัสสรา ทิพย์มณี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ปารทัต   รักเกื้อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.ธีรภัทร คงแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.กฤตานน รัตนพงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ณัฏฐ์ ตรีรัตนวิกรานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ปัญญ์   แซ่จาง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.นภัสรพี จารุเดชขจร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

นางสาวภารดี   พัฒนโกวิท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

นายชุติวัต สบเหมาะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.สาธุ   มีแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.พรภวิษย์   พฤฒารัตน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.พิชญะ รุจิชาญสิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ศรณปรัชญ์ ศิริอักษร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

นายอัศม์เดช   ลิมป์สุทธิพงศ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ญ.ฉัฐฏกาน   กงสะเด็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.วายุ   กล่อมพงษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.ปริญญา สิงห์กัญญา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.คณพศ   ถิ่นหนองจิก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.มหานที พุฒทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ณัฐพนธ์ เฮา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ธนกฤต   โชโต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ญ.พัทธานันท์ วีรสัตยานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 5) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.กศิเดช   วิสัยชนม์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

นางสาวชลิตา   จุลสัตย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.ศุภกร อุไรพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 5) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ศุภกร   อุไรพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.ชัยภัทร แซ่ลิ่ม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ณัฐธร   ทองวงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ช.ยชญ์ขพันธ์   สายชล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

ด.ญ.พิมพ์ชญา จริตงาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.ศิวัตร์ กาลเนาวกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

Image

ด.ช.กันตภณ   ตราหยก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Image

นายบุรพล รัตนมุณี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9